Czy domek letniskowy jest trwałe związany z gruntem?

Czy domek letniskowy jest trwale związany z gruntem?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Czy domek letniskowy jest trwałe związany z gruntem?

Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem jest uznawany obiekt, którego obciążenia przenoszone są na grunt przez konstrukcję techniczną, czyli tzw. fundamenty. To, czy domek letniskowy jest trwale związany z gruntem, wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Obiekt, który nie jest trwale połączony z gruntem, nie jest uznany za budynek i należy go zakwalifikować do tymczasowych obiektów budowlanych. Ponieważ trwale związany z gruntem jest taki budynek, którego nie można odłączyć od gruntu bez uszkodzenia jego konstrukcji, domek letniskowy może, ale nie musi być trwale związany z gruntem.

Czy domek letniskowy jest trwale związany z gruntem tylko poprzez fundament?

W orzecznictwie sądów administracyjnych trwałe związanie obiektu budowlanego z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu budowlanego na tyle trwale, żeby zapewnić jego stabilność i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, które mogłyby spowodować jego przesunięcie lub przemieszczenie inne miejsce. Istnienie fundamentów jednak nie jest jedynym wyznacznikiem kwalifikacji prawnej budynku jako trwale związanego z gruntem. Budynek jest również trwale związany z gruntem, gdy opiera się naturalnym siłom przyrody.

Kiedy domek letniskowy jest obiektem tymczasowym?

Domek letniskowy może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany wtedy, kiedy jest przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Również za obiekt tymczasowy zostanie uznany domek letniskowy, który jest przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce.

Tymczasowe obiekty budowlane na zgłoszenie czy pozwolenie?

Z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawa budowlanego wynika, że tymczasowe obiekty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Ze zgłoszeniem należy się zatem udać do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. W przypadku zgłoszenia nie jest wymagany projekt budowlany domku letniskowego, ani decyzja o warunkach zabudowy.

Aby obiekt nie wymagał budowy za pozwoleniem, domek letniskowy musi być budynkiem wolnostojącym, czyli niepołączonym z innym obiektem budowlanym i niewykorzystującym w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego. Domek rekreacyjny nie może również przekroczyć metrażu 70m2 i być budynkiem parterowym (altany, szklarnie i szopy nie wliczają się do powierzchni zabudowy). Liczba takich obiektów nie może przekroczyć jednego budynku na każde 500m2 powierzchni działki.

Czy domek letniskowy jest trwale związane z gruntem i trzeba odprowadzać podatek?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają takie nieruchomości i obiekty budowlane jak:

  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • grunty.

Aby wiedzieć, czy należy płacić podatek za domek letniskowy, trzeba wiedzieć, czy jest on zaliczany do budynku, czy budowli. Domek letniskowy podlegający opodatkowaniu musi być związane trwale z gruntem, posiadać fundamenty, posiadać dach oraz być wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Jeśli domek zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, powinien być objęty podatkiem od nieruchomości jako budynek mieszkalny.

Data dodania: 4 sierpnia 2023