Czy trzeba płacić za śmieci w domku letniskowym? Odpowiadamy!

Czy trzeba płacić za śmieci w domku letniskowym?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Czy trzeba płacić za śmieci w domku letniskowym?

Gmina może, ale nie musi objąć gminnym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości uznane za niezamieszkałe. Domki letniskowe są specyficznym rodzajem nieruchomości niezamieszkałych, dla których opłaty za odpady komunalne mają charakter rocznego ryczałtu. Zatem to, czy musimy płacić za śmieci w domku letniskowym, jest zależne wyłącznie od woli rady gminy.

Czy muszę płacić za śmieci w domku letniskowym, który jest zamieszkiwany?

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe służą jedynie do czasowego przebywania wypoczynkowego. Z tego względu, chociaż budynki nie stanowią miejsca stałego zamieszkania, wciąż mogą na nich powstawać odpady komunalne.

W przypadku opłat za śmieci nie jest uwzględniane przeznaczenie nieruchomości, a faktyczny stan zamieszkiwania. Jeśli nieruchomość jest wykorzystywana w celu zamieszkiwania, gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych, a właściciel domku letniskowego jest obowiązany ponosić opłatę za śmieci. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi są ustalane według stawek dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawek ryczałtowych.

Czy muszę płacić za śmieci w domku letniskowym?

Ponieważ domki letniskowe nie stanowią stale zamieszkiwanych nieruchomości, to rada gminy decyduje o objęciu ich zorganizowanym systemem odbierania odpadów. Jeśli na podstawie art. 6c ust. 2 rada gminy zdecyduje się objąć nieruchomość systemem odbierania odpadów komunalnych, ma również obowiązek ustalenia ryczałtowej stawki opłaty dla domku letniskowego.

Jeśli rada gminy nie podejmie takiej uchwały, właściciel nieruchomości jest obowiązany do pozbywania się śmieci zgodnie z zasadami określony w art. 6 ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zasady wskazują na obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zatem bez względu na decyzję gminy, posiadacze domków letniskowych muszą płacić za śmieci w domku letniskowym.

Czy muszę płacić za śmieci w domku letniskowym kiedy nie jest stale użytkowany?

Jedyną możliwością, aby nie ponosić opłat za odpady komunalne, jest złożenie w gminie oświadczenia, informującego o tym, że właściciel nie wytwarza odpadów, ponieważ nieruchomość nie jest użytkowana w sposób trwały. W takiej sytuacji koniecznym może okazać się udowodnienie gminie, że wytwarzane śmieci w czasie pobytu w domku letniskowym są odpowiednio utylizowane. Wystarczającym dowodem będzie, chociażby pakowanie odpadów w worki i ich wyrzucanie w stałym miejscu zamieszkania.

Ile wynosi opłata za odpady komunalne w domku letniskowym?

W przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym domku letniskowego, rada gminy może uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za odpady komunalne. Opłaty za śmieci w domku letniskowym nie mogą być wyższe niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem.

W przypadku niezamieszkałej nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami stanowią iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data dodania: 4 sierpnia 2023