Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy?

Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy?

Maciej, konsultant handlowy

+48 533 262 731

Blog

Ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy?

Domek narzędziowy to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują pomieszczenia do przechowywania maszyn i narzędzi ogrodowych. Kiedy planujemy zakup domku narzędziowego, pojawia się jednak pytanie, gdzie takową konstrukcję możemy postawić. Warto zatem zagłębić się w przepisy prawne, dzięki którym dowiemy się, ile od granicy działki można postawić domek narzędziowy.

Gdzie się sprawdzi domek narzędziowy?

Domki narzędziowe to niewielkie obiekty budowlane, przeważnie o powierzchni zabudowy nie większej, niż kilkanaście metrów kwadratowych. Ich rozmiar jednak wcale nie oznacza, że są mało ustawne. Konstrukcje sprawdzą się zatem u każdego, kto potrzebuje dodatkowej przestrzeni do przechowywania niezbędnych akcesoriów i narzędzi przydatnych przy pracach w ogrodzie. We wnętrzu domków narzędziowych można znaleźć wiele ciekawych rozwiązań, które znacznie zwiększają ich pojemność.

Domek narzędziowy bez pozwolenia – czy to możliwe?

Warunki umieszczania wszelkich budynków na działkach określone są w ustawie Prawa Budowlanego, wydanej 7 lipca 1994 r. W dokumencie zostały opisane sytuacje, w których wystąpienie o pozwolenie na budowę budynku/ małego obiektu nie jest wymagane. Domek narzędziowy i inne konstrukcje mogą zostać postawiony bez pozwolenia na budowę, jeśli są to:

  • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
  • wolnostojące parterowe budynki (m.in. garaże, domki ogrodowe) o powierzchni zabudowanej do 35 m2, z uwzględnieniem, że łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni,
  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącego metrażu siedliskowej (m.in. stojące parterowe budynki gospodarcze o obszarze zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m).

Czy domek narzędziowy wymaga zgłoszenia?

Z reguły większość domków narzędziowych, to niezbyt obszerne budynki, co oznacza, że na ich postawienie nie trzeba mieć prawnego pozwolenia. Jednak czy to oznacza, że domek narzędziowy nie wiąże się z innymi procedurami? Absolutnie nie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawa Budowlanego z roku 2017, wszystkie budynki gospodarcze, które ściśle spełniają kryteria zawarte w art. 29, wymagają tylko zgłoszenia do odpowiednich organów. W przypadku domków narzędziowych o małej powierzchni użytkowej nie jest to konieczne, ale na pewno jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Niestety, przepisy w kwestii wznoszenia małych obiektów gospodarczych (powierzchnia poniżej 35 m2) nie są do końca jasne i przez poszczególne urzędy mogą być różnie interpretowane.

Jak zgłosić domek narzędziowy?

Zgłoszenia domków narzędziowych dokonuje się poprzez dostarczenie do lokalnego urzędu wypełnionych dokumentów dotyczących prac budowlanych, które mają zostać wykonane. W dokumentacji musi się również znaleźć oświadczenie potwierdzające posiadanie gruntów przez właściciela, a w razie współwłasności – zgoda współwłaściciela działki. Załączniki dokumentacji technicznej powinny z kolei obejmować geodezyjną mapę, rysunki oraz wszystkie zgody, bądź opinie.

Domek narzędziowy – ile od granicy działki powinien się znajdować zgodnie z przepisami?

Aby upewnić się, że domek narzędziowy zostanie postawiony w stosownym miejscu, warto zapoznać się z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakie muszą spełnić tego typu budynki. Zgodnie z przepisami, na działce budowlanej dopuszcza się:

  • montaż domku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m przy samej granicy parceli lub w odstępie nie mniejszym, niż półtorametrowa ściana bez okien i drzwi,
  • nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odstępie nie większym, niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi,
  • stawianie konstrukcji bez okien i drzwi przy granicy kolejnej parceli lub w odległości nie większej, niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m na kwaterze o szerokości 16 m lub mniejszej.

IIe od granicy działki można postawić domek narzędziowy, aby uniknąć kontroli?

Domek narzędziowy bez zgłoszenia można postawić wtedy, kiedy nie przekracza wyznaczonej przez przepisy budowlane wielkości i został ustawiony w odpowiednim miejscu. Ważna jest zarówno wysokość domku, która nie powinna przekraczać 3 m, jak i jego odległość od granicy działki, czyli bezpośrednio na jej granicy lub w odległości 1,5 m. Co się stanie, jeśli nie przestrzegamy tych wytycznych?

Niezastosowanie się do przepisów zostanie zgłoszone nadzorowi budowlanemu np. przez sąsiada. W takich sytuacjach odpowiednie organy będą egzekwować zastosowanie się do ogólnie przyjętych przepisów i wymagać zmian. Właśnie dlatego, zanim zdecydujemy się na domek narzędziowy przy granicy działki, warto dokładnie wymierzyć wszystkie odległości.

IIe od granicy działki można postawić domek narzędziowy bez zgody sąsiada?

Usytuowanie domku narzędziowego w wybranym miejscu działki jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Możliwości budowy w granicy posesji nie są uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez sąsiada. W kwestii stawiania domku na narzędzia w ogrodzie wystarczy zatem przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Nie trzeba prosić żadnego z sąsiadów o zgodę na realizację nowej konstrukcji.

Domek narzędziowy – ile od płotu można postawić konstrukcję?

Aby mieć pewność, że drewniany domek narzędziowy zostanie usytuowany w odpowiednim miejscu, a odległość od granicy działki zostanie zachowana, należy zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W dokumencie znaleźć można informacje, gdzie usytuować obiekt, czy jakie odległości od granicy działki zachować.

Zgodnie z paragrafem 12, pkt. 4 rozporządzenia „w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi”.

FAQ:

  1. Domek narzędziowy – jak daleko od granicy działki?

Domek narzędziowy najlepiej postawić w odległości minimum 1,5 m od niej granicy działki budowlanej, jednak według przepisów prawnych, możliwe jest również usytuowanie konstrukcji na granicy działki.

  1. Gdzie zgłosić budowę domku narzędziowego?

Chęć budowy lub montażu gotowego domku narzędziowego należy zgłosić do lokalnego urzędu.

  1. Czy domek narzędziowy wymaga zgłoszenia?

W przypadku domków narzędziowych wystarczy zgłosić zamiar budowy obiektu gospodarczego wraz ze wszystkimi formalnie wymaganymi dokumentami.

Data dodania: 9 kwietnia 2024